You are here

แผ่นทองแดงจารึกพระปรมาภิไธย

แผ่นทองแดงจารึกพระปรมาภิไธย เป็นแผ่นทองแดงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงจารึกพระปรมาภิไธยลงในแผ่นทองแดง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2512 เวลา 15.00 น. ในวันที่เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในแผ่นทองแดงจะมีข้อความ ดังนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม รามาธิบดีเมื่อ พ.ศ.2508 อาคารหลังนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2508 เวลา 10.52 น. และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด ในวันเสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2512 เวลา 15.00 น. พระราชกฤษฎีกาก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2508 เป็นปีที่ 20 ในรัชกาลปัจจุบัน

ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารหลัก (อาคาร 1) ทางคณะฯ จึงมีการย้ายแผ่นทองแดงมาประดิษฐานอยู่ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม เพื่อเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้ให้ชาวรามาธิบดีทุกท่านได้ชื่นชมและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สืบต่อไป

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com