เทเลลิฟท์ (Telelift )


          ตู้ขนส่งชื่อ "สมุทรปราการ" 
 


          ตู้ขนส่งชื่อ "สมุทรปราการ" 
 

        เทเลลิฟท์ (Telelift) เป็นระบบขนส่งวัสดุภายในอาคารที่ช่วยอำนวยความสะดวกในงานด้านการบริการผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนา ระบบเทเลลิฟท์ (Telelift)   มาช่วยงานด้านบริการผู้ป่วยเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อประหยัดแรงงาน เวลา และทรัพยากรบุคคล ช่วยในการบริการผู้ป่วยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เทเลลิฟท์ ผลิตที่ประเทศเยอรมัน ลักษณะตัวเครื่องเป็นตู้ขนส่งเดินทางบนรางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าติดตั้งกับเพดาน มีสถานีรับส่งตามจุดต่างๆ มีคอมพิวเตอร์ควบคุม ผู้ส่งสามารถระบุจุดรับด้วยเป็นสั่งงานคล้ายๆ กับแป้นโทรศัพท์ เทเลลิฟท์ (Telelift)  มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เดินทางด้วยความเร็วประมาณนาทีละ 36 เมตรในแนวราบ นาทีละ 24 เมตรในแนวดิ่ง เมื่อถึงจุดหรือสถานีรับแล้วจะมีเสียงเรียกให้เจ้าหน้าที่มารับวัสดุนั้นๆ ซึ่งวัสดุที่ใส่ภายในเทเลลิฟท์ (Telelift)  ต้องไม่มีน้ำหนักมาก เช่น หลอดเลือด ยา แฟ้มเวชระเบียน หนังสือ ชุดเซ็ทเตรียมตรวจร่างกาย เอกสารการเงิน เป็นต้น อาจารย์ นายแพทย์สุชาติ สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีและผู้เชี่ยวชาญงานเวชสารสนเทศ ได้นำระบบเทเลลิฟท์ (Telelift) มาใช้ในคณะฯ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา โดยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของคณบดีในสมัยนั้น คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และมูลนิธิรามาธิบดี เทเลลิฟท์ (Telelift) นี้ผู้ผลิตได้ตั้งชื่อให้เป็นชื่อของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย และตู้ขนส่งตู้แรกคือ ตู้ขนส่งสมุทรปราการ