ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2538) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

 
  พ.ศ. 2502     M.B.B.S., (London) and B.S., (London) Guy’s Hospital Medical School, London, England
พ.ศ. 2506     M.R.C.P., (London) England

ตำแหน่งทางวิชาการ  

 
  ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

 

พ.ศ. 2504 - 2510

พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2518 - 2518

พ.ศ. 2516 - 2517

พ.ศ. 2519 

พ.ศ. 2520 - 2522

พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2524 - 2536

พ.ศ. 2521 - 2522

พ.ศ. 2523 - 2530

พ.ศ. 2529 - 2538

พ.ศ. 2529 - 2543

พ.ศ. 2534 - 2535

พ.ศ. 2535 - 2537

พ.ศ. 2541 - 2543

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2543

อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

โอนมารับราชการสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขาธิการสหพันธ์ประสาทวิทยาแห่งเอเชียและโพ้นทะเล

อนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลชุดแรก

ราชบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล

WHO Expert Committee Member on Peripheral Neuropathies

กรรมการสหพันธ์ประสาทวิทยาโลก

อ.ก.ม.วิสามัญทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการสาขาสรีรวิทยา

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมาชิกวุฒิสภา รวม 4 สมัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ (รักษาราชการแทน)

ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ  

 
  นายกราชบัณฑิตยสถานราชบัณฑิต สาขาการแพทยศาสตร์ประจำสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

รางวัลสำคัญ

 
  แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
 แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต