วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2555 พันเอกหญิงศรีรัตน์ นวลเนตรและคณะจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงาน แนวคิดและพื้นที่ของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เพื่อไปเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดสร้างหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ต่อไปในอนาคต

 

สำหรับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ถือเป็นหน่วยงานที่สามารถรองรับการศึกษาดูงานด้านหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดแสดงและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการจัดสร้างหอประวัติ หอจดหมายเหตุหรือพิพิธภัณฑ์ประจำส่วนงาน