You are here

วางศิลาฤกษ์ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 09.09 น. รองศาสตราจารย์ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์ รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานในพิธี วางศิลาฤกษ์ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) บริเวณส่วนหย่อม อาคารเรียนรวม พร้อมกันนี้ พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และได้ประพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

        

       

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com