รักษ์ รามาฯ ครั้งที่ ๓

........ผ่านไปแล้วกับงาน รักษ์รามาฯ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 โดยในงานนี้ใช้รูปแบบเนื้อหาในการจัดงานเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์การเรียนการสอนและการศึกษาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆในรามาธิบดีโดยมีกิจกรรมย่อยในงานรักษ์รามาฯ ครั้งที่ 3 ดังนี้ กิจกรรมเสวนาประวัติคำบอกเล่า เรื่อง ย้อนรอยประวัติการศึกษายุคก่อตั้งรามาธิบดีโดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีบทบาทในยุคก่อตั้งการศึกษาของรามาธิบดี ได้แก่ ศ.พญ.วันดี วราวิทย์ ศ.นพ.วราวุธ สุมาวงค์ ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ศ.พญ.มรว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ และ รศ.ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล โดยมี ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล และ รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ เป็นพิธีกรในการเสวนาในครั้งนี้ และยังมีกิจกรรมอื่นอีกเช่น กิจกรรมภาพร่างเส้นปริศนา ตามหาประวิตศาสตร์รามาธิบดี กิจกรรมสอยดาวภาพประวิตศาสตร์รามาธิบดี กิจกรรมคำถามแฟนพันธุ์แท้รามาธิบดี กิจกรรมประวัติศาสตร์ (ฉัน) อยากบอก กิจกรรมถ่ายภาพกับฉากประวัติศาสตร์รามาฯ และมีนิทรรศการพิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์การเรียนการสอนการศึกษา : รามาธิบดีโดยมีห้องผ่าศพจำลอง จากหน่วยนิติเวชวิทยา อวัยวะและชิ้นเนื้อในการสอนทางพยาธิวิทยา ประวัติการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี และอุปกรณ์การเรียนการสอนในยุคก่อตั้งรามาธิบดี ในงานนี้ ผู้เข้าร่วมงานนอกจากจะได้ความรู้ต่างๆแล้ว ยังได้รับรางวัล ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยจากกิจกรรมต่างๆที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้จัดขึ้น แล้วพบกันอีก ภาพกิจกรรม

 

          .