You are here

หัวเข็มขัดของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่น 1

 
  หัวเข็มขัดของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่น 1 แบบที่1

  
  หัวเข็มขัดของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่น 1 แบบที่2

 

        หัวเข็มขัดของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่น 1 ทำขึ้นเพื่อใช้กันเองในรุ่นและรุ่นถัดมา  หัวเข็มขัดมีลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผ้า   มี 2 แบบ คือ แบบที่1 หัวเข็มขัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด กว้าง 4 เซนติเมตร  ยาว 4.8 เซนติเมตร พื้นสีเงิน ไม่มีตัวอักษร  มีสัญลักษณ์ รูปคบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิง แบบที่2 หัวเข็มขัดเป็นเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด กว้าง 2.5 เซนติเมตร  ยาว 5 เซนติเมตร พื้นสีน้ำตาล มีตัวอักษรคำว่า “รามาธิบดี” และสัญลักษณ์ คทาหรือปฏักกับงู  2 ตัว ทั้งตัวอักษรและสัญลักษณ์มีลักษณะนูน โดยสัญลักษณ์ในแบบที่ 1 และ แบบที่ 2  มีลักษณะคล้ายสัญลักษณ์ในเครื่องหมายทางการแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรอนามัยโลก  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย และความเจริญมั่งคั่งของประเทศบ้านเมือง

 

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com