You are here

แผนผังการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

       
แผนผังการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

        แผนผังแสดงให้เห็นการวางแผนเพื่อการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เวลา 15.00 น. ณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  แผนผังนี้แจกให้แก่ผู้ร่วมพิธี แขกรับเชิญที่มาร่วมงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยวาดเป็นลายเส้นและใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรตัวพยัญชนะภาษาไทย (ก. ข. ค.) /ภาษาอังกฤษ (A. B. C.) พร้อมด้วยคำอธิบาย มีรายละเอียดดังนี้
         รถพระที่นั่งเข้ามาบริเวณคณะฯ ทางประตูด้านเหนือและจอดบริเวณจุด ก. แล้วทรงเสด็จพระราชดำเนินตามถนนหน้าอาคารเข้าสู่ปะรำพิธีที่จุด ข. เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปที่มุมตึกอำนวยการ ทรงตัดสายแถบแพรที่จุด ค. ส่วนตำแหน่งที่ยืนรับเสด็จประกอบด้วย บริเวณ A. จะเป็นที่นักเรียนแพทย์ นักเรียนพยาบาล  ยืนรับเสด็จ บริเวณ B. สองฝากถนนเป็นบริเวณที่ข้าราชการทั้งหมด รวมทั้งแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด   ยืนรับเสด็จ ส่วนบริเวณ C. เป็นบริเวณแขกรับเชิญนั่ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com