โลโก้ของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี


โลโก้ของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

 

        โลโก้หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีนี้เป็นรูปด้านหน้าของอาคารหลัก หรืออาคาร 1  ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้สีน้ำตาลทอง ด้านล่างเป็นข้อความ 2 บรรทัด  บรรทัดบนคือ “รักษ์รามาธิบดี” เป็นสีดำ ส่วนบรรทัดล่างคือ  “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี”  เป็นสีน้ำตาล
        อาคารหลักหรืออาคาร 1 นี้ เป็นอาคารแรกของคณะฯ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 มีขนาดใหญ่กว่าทุกอาคาร ลักษณะอาคารเป็นเหมือน 2 อาคารสร้างรวมกันเป็น 2 ชั้น  คืออาคารชั้นในมีอาคารชั้นนอกล้อมรอบ 4 ด้าน โดยอาคารด้านในสูง 8 ชั้น  ส่วนอาคารชั้นนอกด้านปีกซ้าย ปีกขวาและด้านหลัง สูง 8 ชั้น ส่วนด้านหน้าสูง 4 ชั้น 
        ที่มาของการนำรูปอาคารหลักมาเป็นโลโก้นี้ เกิดจากการระดมสมองของคณะกรรมการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีในระยะก่อตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โดยใช้แนวคิดว่าอาคารหลักเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของคณะฯ และคำว่า “รักษ์รามาธิบดี” ที่ปรากฏบนบรรทัดบนมาจากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี คือ การรวมรวม จัดเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ของคณะฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและตลอดไปซึ่งจะมีประโยชน์ต่อคณะฯ มาก โดยถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ดังปรากฏเป็นข้อความในบรรทัดล่างว่า  “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี” 
        โลโก้นี้รวมทั้งคำว่า  “รักษ์รามาธิบดี” เป็นที่รู้จักทั้งภายในและนอกคณะฯ ได้ถูกนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โปสเตอร์ นิทรรศการ ของที่ระลึกในงานกิจกรรมต่างๆของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี