You are here

โกร่งและลูกโกร่งบดยา (Mortar and pestle)


ได้รับบริจาคจาก เภสัชกรหญิงยุพา จรรยงค์วรกุล รองหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554
 

        โกร่งและลูกโกร่งนี้เป็นเครื่องมือที่ห้องยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512  ตัวโกร่ง (Mortar) มีลักษณะคล้ายชามหรือถ้วย ลูกโกร่ง (Pestle) เป็นส่วนที่ใช้บด มีลักษณะคล้ายกับไม้เบสบอล  โดยปกติโกร่งและลูกโกร่งในห้องปฏิบัติการจะทำจากเซรามิกสีขาว หรือทำมาจากหินก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
       วิธีใช้งานโกร่งและลูกโกร่งง่ายมากเพียงแค่ใส่สารที่ต้องการจะบด หรือผสมลงไปในโกร่งและใช้ลูกโกร่งกดหรือบดยาจนกระทั่งสารละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช้วิธีการตำเพราะจะทำให้โกร่งบดยาแตกได้ โกร่งและลูกโกร่งที่ห้องยาใช้มีหลายขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทุกครั้งที่มีการใช้งานเภสัชกรจะเลือกโกร่งและลูกโกร่งขนาดที่เหมาะสมกับยาที่เตรียมไว้

 

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com