You are here

หินบดยา


ได้รับบริจาคจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์
 

        เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้บดสมุนไพรให้เป็นผง ประกอบด้วย
               1.    แท่นหินบดยา ทำด้วยหินเนื้อหยาบ มีขนาด  กว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 18  เซนติเมตร หนา 4 เซนติเมตร และหนัก 3.2 กิโลกรัม  สกัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาว
               2.    ลูกบดเป็นแท่งหินกลมยาวรี มีขนาด กว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร และหนัก 3.2 กิโลกรัม    
               3.    แท่นทำจากไม้มีขนาด กว้าง 24.5 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร หนา 5.5 เซนติเมตร
       มีวิธีบดสมุนไพรดังนี้ นำสมุนไพรที่ตำผสมกันจนแหลกแล้วมาบดด้วยอุปกรณ์บดยานี้ให้ละเอียดเป็นผงและผสมเป็นเนื้อเดียวกัน และต้องใช้น้ำซาวข้าวหรือน้ำผึ้งผสมน้ำเป็นกระสายยาทำให้สมุนไพรเกาะตัวเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วปั้นลูกกลอนไว้รับประทาน

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com