อุปกรณ์ชมสไลด์ (Stereo Viewer)


  อุปกรณ์ชมสไลด์ (Stereo Viewer)

        อุปกรณ์นี้ใช้ในการดูภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีในอดีต  กว้าง 9.5 เซนติเมตร สูง 4.5 เซนติเมตร  มีเครื่องหมายการค้าปรากฏที่อุปกรณ์ว่า Asahi Pentax และมีอักษรภาษาอังกฤษว่า Japan อยู่ส่วนล่าง ในอดีตนำมาใช้ในการดูภาพถ่ายทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีการจัดทำสไลด์เพื่อบันทึกภาพถ่ายทางการแพทย์ของรามาธิบดี หน่วยภาพการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา (ปัจจุบันได้ยุบเลิกหน่วยนี้แล้ว) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำสไลด์ ในการเรียนสอนและวิจัยในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยนำกล้องถ่ายภาพขนาด 35 มิลลิเมตร มาประกอบกับกล้องจุลทรรศน์และใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Adapter แล้วกดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพ หลังจากนั้นนำภาพดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการล้าง นำฟิล์มที่ผ่านการล้างแล้วมาตัดใส่เข้ากรอบสไลด์ซึ่งทำมาจากกระดาษแข็งหรือพลาสติก แล้วนำภาพที่มีกรอบสไลด์เรียบร้อยแล้วนั้นมาส่องดูในอุปกรณ์ชมสไลด์