You are here

สมุดจดย่อคลอด (ห้องคลอด)


สมุดจดย่อคลอด
 


สมุดจดย่อคลอด
 

        สมุดจดย่อคลอด (ห้องคลอด)เล่มที่ 1 ซึ่งภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ใช้ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ซึ่งเป็นช่วงที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดบริการในระยะแรกๆ ภายในสมุดนี้เป็นลายมือเขียนเพื่อบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของคนไข้ขณะที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลรามาธิบดีและได้ใช้เป็นแบบสรุปคลอด สมุดจดย่อคลอด (ห้องคลอด) นี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพราะต่อมาภาควิชาได้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ลงสมุดนี้ให้เป็นการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถแสดงผลข้อมูลทางการแพทย์ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และสั่งพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
 

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com