You are here

ถังผสมยาน้ำ (Tub)


  ถังผสมยาน้ำ (Tub)

        ถังผสมยาน้ำ (Tub) ขนาด 30 ลิตร ทำด้วยสเตนเลสสตีล ในช่วงปี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2537 นับเป็นอุปกรณ์สำคัญของหน่วยผลิตยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการเตรียมยาน้ำต้องเลือกขนาดถังผสมยาน้ำที่เหมาะสมตามปริมาณที่ต้องการใช้ ซึ่งมีขนาดต่างๆ ได้แก่ ถังผสมยาน้ำขนาด 100 ลิตร 50 ลิตร 30 ลิตร และ 20 ลิตร ยาน้ำเพื่อใช้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี มีหลายชนิด ได้แก่ Mist.Ammoncarb et Scillae (ยาขับเสมหะ) Mist.Brown Mixture (ยาแก้ไอน้ำดำ) Mist. Buchu co. (ยารักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบและยาขับปัสสาวะอย่างอ่อน) Mist Carminative (ยาขับลม) Susp.Salol et Menthol (ยาแก้ปวดท้อง) และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com