You are here

ตำรายาเตรียมเฉพาะคราว


  ตำรายาเตรียมเฉพาะคราว (Handbook of Extemporaneous Preparations)


  ตำรายาเตรียมเฉพาะคราว (Handbook of Extemporaneous Preparations)

 

        ตำรายาเตรียมเฉพาะคราวนี้จัดพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดแล้วจึงจัดทำเป็นแฟ้มแยกเป็นตำรับยาภายนอกและตำรับยาน้ำรับประทาน จัดทำในปี พ.ศ. 2512 โดยเภสัชกรหญิงสุขสงบ บัวสรวง หัวหน้างานเภสัชกรรม การเตรียมเฉพาะคราวเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเภสัชกรโรงพยาบาลที่มีบทบาทสำคัญในการเตรียมยาให้อยู่ในรูปเเบบเเละความเเรงที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยเฉพาะในผู้ป่วยพิเศษเฉพาะกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ หรือในโรคหรือความผิดปกติบางอย่าง ช่วงระยะเวลาแรกๆ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดบริการ ยาสำเร็จรูปที่ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศยังมีไม่มาก ดังนั้นโรงพยาบาลต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมยาเพื่อใช้เอง โดยมีการจัดทำตำรายาเตรียมเฉพาะคราวของโรงพยาบาลรามาธิบดี เภสัชกรหญิงสุขสงบ บัวสรวง ได้มอบหมายให้เภสัชกรหญิงส่งศรี สุขทรรศนีย์ รับผิดชอบดูแลหน่วยผลิตยา (นิยมเรียกกันว่า ห้องยาน้ำ) ซึ่งท่านได้รวบรวมตำรับยาจากหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) และโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น ...
        ต่อมาในปี พ.ศ.  2523 - 2539 เป็นช่วงเวลาที่เภสัชกรหญิงอรพิณ พานิชยานุสนธิ์ รับผิดชอบเป็นหัวหน้าหน่วยผลิตยา จึงได้พัฒนาตำรับยาเตรียมเฉพาะคราวเนื่องจากมีตำรับยาใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นและยกเลิกตำรับยาเก่าบางรายการตามความเหมาะสม

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com