You are here

จุลสารทางยา (Ramathibodi Drug Bulletin)


จุลสารทางยา (Ramathibodi Drug  Bulletin)

 

        จุลสารทางยาฉบับแรกของฝ่ายเภสัชกรรม คือจุลสารทางยาปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม  - สิงหาคม 2531 Vol. 1 No. 1 July – August 1988  มีคณะที่ปรึกษา คือ คณะกรรมการห้องยาในขณะนั้น ซึ่งมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการห้องยา เภสัชกรหญิงส่งศรี สุขทรรศนีย์ เป็นหัวหน้าแผนกเภสัชกรรม เภสัชกรหญิงพัชรินทร์ สุวรรณกูฏ เป็นหัวหน้าหน่วยบริการวิชาการและพัฒนา โดยมีเภสัชกรหญิงยุพา  จรรยงค์วรกุล เป็นบรรณาธิการ และมีทีมเภสัชกรเป็นกองบรรณาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับยา ข่าวสารจากห้องยาและข้อมูลของยาซึ่งคณะกรรมการห้องยา ได้พิจารณานำเข้าหรือตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com