เก้าอี้ไม้


เก้าอี้ "จษส 2512"
 


เก้าอี้ "จษส 2512"
 

      เก้าอี้นี้ทำจากไม้และที่นั่งเป็นกรอบไม้ มีเบาะทำจากหนังอัดในกรอบที่นั่งทำให้นุ่มขึ้นเวลานั่ง เป็นเก้าอี้รุ่นแรกที่จัดซื้อมาใน พ.ศ. 2512 ซึ่งเป็นปีแรกที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปิดให้บริการ รหัสครุภัณฑ์ของเก้าอี้นี้เขียนไว้ที่ด้านหลังที่นั่งของเก้าอี้ด้วยตัวอักษรภาษาไทยสีขาวว่า "จษส 2512"  "จษส"  หมายถึง รหัสย่อของหน่วยงาน และตัวเลข "2512" เป็นปีที่จัดซื้อเก้าอีคือปี พ.ศ. 2512 นับเป็นปีแรกที่คณะฯ เปิดให้บริการ จากแผนผังโครงสร้างองค์กรของคณะฯ ในยุคแรก ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ เพียง 8 ภาควิชา รวมถึงภาควิชาจักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์ และต่อมาภายหลังภาควิชาจักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์ ได้แยกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาจักษุวิทยา และภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ดังนั้นเก้าอี้ไม้นี้เป็นครุภัณฑ์ของภาควิชาจักษุวิทยาและภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จัดซื้อเมื่อ ปี พ.ศ. 2512   สืบเนื่องจากเวลาผ่านมานานทำให้เบาะเบาะเปลี่ยนสภาพจากอ่อนนุ่มเป็นแข็งกระด้าง แต่เก้าอี้ไม้นี้ก็ยังคงมีสภาพแข็งแรง