ภาพร่างตราประจำมูลนิธิรามาธิบดี


  ภาพร่างตราประจำมูลนิธิรามาธิบดี
 

        ภาพร่างตราประจำมูลนิธิรามาธิบดีนี้ได้รับความอนุเคราะห์การออกแบบจาก กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร  โดยมีนายพินิจ  สุวรรณะบุณย์ เป็นผู้ออกแบบ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2513 ภาพร่างตราประจำมูลนิธิรามาธิบดีนี้มีเค้าโครงร่างมาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 สื่อความหมายดังนี้
1. มีลักษณะเป็นรูปไข่ทำด้วยทอง มีลายแหลมไปสี่ทิศ มีรัศมีเงิน แฉกใหญ่ แปดแฉก รัศมีทองแฉกเล็กแทรกแปดแฉก
2. กลางรูป ให้มีแสงสว่างและมีสัญลักษณ์แสดงมนุษยชาติ
- อ้างอิง : ที่ สร.2304/4913 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2512 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกแบบตรามูลนิธิรามาธิบดี  เค้าโครงร่างมาจาก  : ภาษาต้นฉบับใช้คำว่า “มีดำริที่จะเลียนแบบที่ 1”