หน่วยวินัยและกฏหมาย

  • หน่วยวินัยและกฏหมาย  ปรับเป็น  งานกฏหมาย

 

ที่ตั้ง
เดิมมีที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคาร 1 ต่อมาปี 2528 ได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 5 อาคาร 3 จนถึงปัจจุบัน หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นที่ปรึกษากฏหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ฯ และของภาควิชาต่าง ๆ ในคณะ ฯ ตลอดจนทำหน้าที่ร่างระเบียบต่าง ๆ ของคณะ ฯเป็นกรรมการและเลขานุการในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวนหาตัวผู้ทำผิดทางแพ่งตรวจสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในอำนาจลงนามของคณบดีดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งพยานเอกสารในคดีแพ่ง และดำเนินการประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานทะเบียนท้องถิ่น และกรมอัยการในข่ายงานของคณะ ฯ อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าที่พิเศษ
1.ประสานงานหน่วยยามรักษาการณ์ ทำหน้าที่ควบคุมดูแล ตลอดจนสั่งการในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยยามรักษาการณ์แทนผู้อำนวยการตามที่ได้รับมอบหมาย
2.รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของคณะ ฯ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
3.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการนอกเวลาราชการและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะ ฯ มอบหมาย
ความเป็นมาของงานที่รับผิดชอบเมื่อเปิดมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ นั้น ไม่มีอัตราตำแหน่งนิติกรแต่อย่างใด จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2513 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ขออนุมัติให้มีข้าราชการตำแหน่งนิติกร และได้รับอนุมัติตำแหน่งนี้ก่อนที่สำนักงานอธิการบดีจะเริ่มบรรจุและแต่งตั้งนิติกรในสำนักงานอธิการบดี และไม่ปรากฏว่าทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีตำแหน่งนี้ในหน่วยงานระดับคณะ ฯ ของมหาวิทยาลัยใด ๆ ในประเทศไทยมาก่อนเลย เพราะมีนโยบายที่จะให้นิติกรเป็นตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยงานส่วน กลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีนิติกรอยู่ในระดับคณะ ฯ

บุคลากร นิติกรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวินัยและกฏหมาย ได้แก่
คุณดิลก ธรรมบูชา พ.ศ. 2513 – 2523