หน่วยกายภาพบำบัด

  • หน่วยกายภาพบำบัด  ปรับเป็น  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

หน่วยงานนี้เดิมเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับโรงพยาบาลเนื่องจากจัดเป็นหน่วยงานบริการเช่นเดียวกับหน่วยทันตกรรมแม้ว่าจะมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ประจำอยู่ในหน่วยก็ตาม ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งภาควิชาออร์โทปิดิกส์ขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ทางคณะ ฯ จึงเห็นว่าสมควรจะรวมหน่วยกายภาพบำบัดไว้กับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ และเปลี่ยนชื่อหน่วยเสียใหม่เป็น “ หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ” ขึ้นอยู่กับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ ดังนั้น หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงมิใช่หน่วยงานของโรงพยาบาลอีกต่อไป

หัวหน้าหน่วยงานคนแรก
นายแพทย์รังสรรค์ พุ่มพฤกษ์ พ.ศ. 2512 – 2521