หน่วยทันตกรรม

  • หน่วยทันตกรรม  ปรับเป็น  งานทันตกรรม

 

ที่ตั้ง
เมื่อเริ่มเปิดโรงพยาบาล หน่วยทันตกรรมตั้งอยู่ที่ชั้น  2 ของอาคาร 1 ด้านทิศใต้ติดกับภาควิชารังสีวิทยา เมื่อโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการ หน่วยทันตกรรมมีเก้าอี้สำหรับทำฟันเพียง 2 ชุด มีทันตแพทย์ 2 คน มีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ และคนงานอย่างละ 1 คน ต่อมาได้ขยายจำนวนเก้าอี้ทำฟันเป็น 6 ชุด เพิ่มทันตแพทย์ เป็น 7 คน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีก 9 คนใน พ.ศ. 2525 ได้ขยายอัตรากำลังเป็นทันตแพทย์ 10 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 14 คน เก้าอี้ทำฟัน 10 ชุด
ใน พ.ศ. 2525 ได้ย้ายไปอยู่ที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของชั้น 1 อาคาร 1 ซึ่งเดิมเป็นหน่วยตรวจผู้ป่วยทั่วไป และหน่วยปัจจุบันพยาบาล มีเนื้อที่ 365 ตารางเมตร

หน้าที่หลัก
1)   ดูแลผู้ป่วยทางด้านทันตกรรม
2)   รับปรึกษาและรักษาเกี่ยวกับเรื่องทันตกรรมของผู้ป่วยจากภาควิชาต่าง ๆ
3)   ให้การบริการทางด้านทันตกรรมแก่เจ้าหน้าที่ของคณะ ฯ
4)   สอนนักศึกษาทันตแพทย์จากคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและมีปัญหาเกี่ยวกับทันตกรรม
5)   สอนนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเรื่องฟัน
6)   สอนนักศึกษาปริญญาโทสาขาโภชนบริหารศาสตร์เรื่องอาหารกับโรคฟัน
7)   รับปรึกษาและรับรักษาผู้ป่วยโรคฟันจากโรงพยาบาลต่างๆ

การดำเนินงาน
แม้ว่าหน่วยทันตกรรมจะถูกกำหนดให้เป็นหน่วยบริการแต่เนื่องจากผู้มารับการบริการยังขาดความรู้เรื่องทันตสุขภาพอีกมาก จึงมีผู้ป่วยมาใช้บริการของหน่วยนี้มากเกินกว่าที่ทางหน่วยจะให้บริการหมดได้ใน 1 วัน แม้ว่าจะได้แจกบัตรถึงวันละประมาณ 100 ใบ บัตรที่แจกก็จะหมดตั้งแต่เวลาประมาณ 7.00 น. หากจะแก้ปัญหาโดยการเพิ่มเนื้อที่ทำงานและเพิ่มทันตแพทย์ให้มากขึ้น ก็จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างถาวร เพราะผู้มาใช้บริการยังไม่มีความรู้เรื่องทันตสุขภาพ ดังนั้นหน่วยทันตกรรม นอกจากจะเป็นหน่วยบริการด้านการรักษาแล้วจะต้องมีหน้าที่ให้บริการด้านวิชาการควบคู่ไปด้วย ทั้ง ๆ ที่ทันตแพทย์ในคณะ ฯ ไม่สามารถดำรงตำแหน่งอาจารย์ได้

สถิติน่ารู้
ผู้รับบริการตรวจรักษาฟันประมาณ  26,400 ราย / ปี