หน่วยรับผู้ป่วยใน

  • หน่วยรับผู้ป่วยใน

ที่ตั้ง
หน่วยรับผู้ป่วยใน อยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 1 ติดกับฝ่ายลงทะเบียนบัตรใหม่หน่วยเวชระเบียน ด้านขวาติดกับหน่วยทันตกรรม มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร ต่อมาได้ขยายพื้นที่ออกไปติดกับหน่วยทันตกรรม รวมเป็นพื้นที่ในปัจจุบันนี้ประมาณ 40 ตารางเมตร

หน้าที่หลัก มีดังนี้
1. ลงทะเบียนผู้ป่วยใน
- รับลงทะเบียนผู้ป่วยใน
- พิมพ์สถิติรายชื่อผู้ที่ที่รับไว้และจำหน่ายประจำวันจัดจำแนกรายชื่อผู้ป่วยที่รับไว้ตามหอผู้ป่วย
- จัดจำแนกรายชื่อผู้ป่วยที่รับไว้ตามตัวอักษร
- ลงรหัสเบื้องต้นในแบบฟอร์มการรับผู้ป่วย
2. สูติบัตรและมรณบัตร
- รับแจ้งเกิดของเด็กแรกคลอด
- รับแจ้งมรณบัตร
- รับแจ้งใบรับรองการเกิด
- เขียนทะเบียนบ้านของเด็กแรกคลอด
- คัดสำเนาใบเกิดบางรายที่ทางเขตพญาไทขอมา
3. วิทยุศูนย์ส่งกลับ
- รับโอนผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่อยู่ในข่ายของศูนย์ส่งกลับ
- ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ
4. งานธุรการและสถิติ
- รับส่งหนังสือภายใน
- ร่างโต้ตอบหนังสือภายนอก
- เก็บหนังสือเข้าแฟ้มประจำปี
- จัดทำงบประมาณประจำปี
- ตรวจเช็ดผู้ป่วยในรายวัน
- บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

งานด้านลงทะเบียนผู้ป่วยในปัจจุบัน ( พ.ศ. 2529 ) มีเตียงผู้ป่วยทั้งหมด 854 เตียง
งานด้านสูติบัตรและมรณบัตร มีเจ้าหน้าที่บริการติดต่อระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีกับเขตพญาไท โดยการใช้รถของหน่วยยานพาหนะของโรงพยาบาล ต่อมาได้รับอนุมัติเงินค่ารถในการเดินทางไปเขตพญาไทโดยรถประจำทาง
งานด้านวิทยุของศูนย์ส่งกลับรับงานจากทางศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2519 ทำหน้าที่ประสานงานในงานโอนผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายของศูนย์ส่งกลับและยังบริการตรวจสอบคนหายโดยรับคำสั่งในการตรวจสอบจา