โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล

  • โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล

 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยได้รับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น6 เดือน โดยต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้การเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ให้การรับรองหลักสูตรนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2520 ใช้เวลาในการศึกษาอบรมประมาณ 6 เดือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2536  จึงได้แยกการศึกษาออกจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมเฉพาะการบริหารทั่วไปในเชิงธุรกิจและการบริหารงานโรงพยาบาล โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการศึกษาจากเดิมมาเป็นการอบรมระยะสั้นประมาณ 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารงานโรงพยาบาลที่สนใจได้เข้ารับการอบรมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขในการปรับปรุงและส่งเสริมการบริหารการแพทย์อย่างมีคุณภาพ   หลังจากนั้นเป็นต้นมา โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ และวิชาการ รวมทั้งวิทยาการสมัยใหม่  มุ่งเน้นวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ ในด้านการบริหารองค์กร และวิทยากรจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการบริหารงานให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้เปิดดำเนินการอบรมมาแล้วกว่า 40 รุ่น มีผู้เข้าอบรมกว่า 1,000 คน จากโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน   ทั้งนี้ ได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องที่พร้อมตอบโจทย์พันกิจขององค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ได้แก่  หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล  หลักสูตรการบริหารสารสนเทศทางการแพทย์   หลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร และหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น”   ซึ่งเน้นในเรื่องสมรรถนะทางด้านไอซีทีที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงาน  การบริหารจัดการในโรงพยาบาล และมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น

สำหรับในหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ได้รับการรับรองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554

แนวคิดของหลักสูตร
มุ่งสร้างผู้นำด้านการบริหารโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถจัดการโรงพยาบาลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและงานบริการทางด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้บริหารโรงพยาบาล
เนื้อหาในหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1. เป็นความรู้การบริหารทั่วไปที่จำเป็นในเชิงการบริการด้านสุขภาพ เช่น ภาวะผู้นำ การบริหารทรัพยากร การตลาดในเชิงธุรกิจการบริการ การเงินและการบัญชีและการพัฒนาตนเองตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา  ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในสังคมโลกปัจจุบัน เข้าใจได้ถึงหลักการที่ผู้นำจะนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนนั้นอยู่รอดได้ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
2. มุ่งเน้นไปที่ระบบการจัดการของโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ เช่น ระบบมาตรฐานโรงพยาบาล, JCI , Hospital Accrediation,  Health economics  เป็นต้น
3. การศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงพยาบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ และเกิดความคิดที่จะนำกลับไปพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป