หน่วยศึกษาศาสตร์ 

  • หน่วยศึกษาศาสตร์  ปรับเป็น  แพทยศาสตรศึกษา

 

แผนกวิชาการแพทยศาสตรศึกษา 
เมื่อเริ่มดำเนินงาน  คณะฯ ใน พ.ศ. 2512  ได้จัดตั้ง “แผนกวิชาการศึกษาแพทยศาสตร์” ขึ้นในสำนักงานคณบดี ภายใต้การดูแลของรองคณบดีรจิต บุรี  ซึ่งรับผิดชอบด้านการศึกษาในขณะนั้น  ทั้งนี้สืบเนื่องจากอนุสนธิการประชุมอบรมแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2507 ณ  ศาลาสันติธรรม  ได้มีข้อเสนอให้ตั้งหน่วยงานวิจัย การศึกษาแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาความรู้และเทคนิคของการวัดผลมาใช้ในการวินิจฉัยคุณค่าของนักศึกษา วิเคราะห์การสอน ข้อสอบและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยคุณค่าของนักศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 จากการประชุมอบรมศึกษาแพทยศาสตร์ของไทย ครั้งที่ 3 มีข้อเสนอแนะให้คณะแพทยศาสตร์แต่ละแห่งจัดตั้งสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา ขึ้น ทางคณะฯ จึงเปลี่ยนชื่อแผนกวิชาการแพทยศาสตรศึกษา เป็น “สำนักงานศึกษาแพทยศาสตร์” และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  “สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา”  และ  “หน่วยแพทยศาสตรศึกษา”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 – 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “งานศึกษาศาสตร์”  ตามระเบียบการจำแนกหน่วยงานของทบวงมหาวิทยาลัย   เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในด้านงบประมาณและบุคลากร   เมื่อทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล