ของที่ระลึกใน พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 25 ธันวาคม 2560


หนังสือ “๙ (ปี) สู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
 


พวงกุญแจ


ถุงผ้าดิบ
 

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 ทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดทำของที่ระลึก ซึ่งประกอบด้วย หนังสือที่ระลึก ใส่ในถุงผ้าดิบและมีพวงกุญแจคล้องไว้ที่สายถุงผ้าดิบ เพื่อแจกในงาน ดังนี้ 
        1. หนังสือที่ระลึก ทำจากกระดาษอาร์ตมัน เป็นปกแข็ง ขนาดเล่ม ยาว  30 เซนติเมตร กว้าง 
21.5 เซนติเมตร หนังสือเป็นสีเหลือง มีจำนวน 213 หน้า  กลางปกหน้า เป็นข้อความ “๙ (ปี) สู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”   ด้านล่างปกหน้า เป็นภาพลายเส้นของอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  ส่วนบน มีตรามหาวิทยาลัยมหิดล และข้อความ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บนสันเล่มมีข้อความ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ปกหลัง เป็นภาพหมู่ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์    ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  อาจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และทีมอาจารย์แพทย์ยืนกอดอกในชุดกาวน์  ใต้ภาพมีข้อความ  “จากฝัน... สู่แรงบันดาลใจ ก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”  ส่วนบนของรูปภาพ เป็นประมวลภาพของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เรียงกันเป็นรูปหัวใจ ภายในเล่มประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ สารบัญ ผู้จัดทำ บรรณาธิการที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ  พิสูจน์อักษร และครั้งที่พิมพ์ดังนี้
                  1) สารบัญ มีรายละเอียด ดังนี้
                          1.1 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จากจุดเริ่มต้น 
                          1.2 กว่าจะเป็นวันนี้
                          1.3 ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำสถาบัน
                          1.4 อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
                          1.5 จากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สู่สังคมด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการสุขภาพ ด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
                          1.6 นวัตกรรมบริหารกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก
                          1.7 ความผูกพันระหว่างสถาบันกับชุมชน
                          1.8 คำว่าให้ ... ไม่สิ้นสุด
                          1.9 ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ
                   2) ผู้จัดทำ  คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
                   3) บรรณาธิการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุรางค์ เจียมจรรยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ 
                   4)กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย นางเรวดี รุ่งจตุรงค์ ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ นายวิทพงษ์ สินสูงสุด นายมานพ เอกสะพัง นางสาวนันทพัชร์ ปานชาลี และนายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า 
                   5) ผู้พิสูจน์อักษร ประกอบด้วย  นางเรวดี รุ่งจตุรงค์ ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ นางวัชรินทร์ กนกทรัพย์ และนางสาววิไลวรณ์ ดีตัน 
                   6) ครั้งที่พิมพ์ เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 1 1 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ออกแบบโดย นายมานพ เอกสะพัง พิมพ์ที่ บริษัทมีเดียโซนจำกัด เลขมาตรฐานสากล คือ 9 7 4 - 6 1 6 - 4 4 3 - 0 7 2- 3 จำนวนพิมพ์ 2,000 เล่ม
        2. พวงกุญแจ ทำจากพลาสติกสีขาวรูปไข่รียาว ขนาด  ยาว 13 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร  พวงกุญแจมีข้อความด้านหน้าและด้านหลังเป็นตัวอักษรสีทองดังนี้ “๙ (ปี) สู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” 
        3. ถุงผ้าดิบ มีขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร พิมพ์ลายเส้นรูปโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ด้วยสีเหลืองดอกคูน ซึ่งเป็นสีประจำสถาบันฯ  ด้านก้นถุง ปากถุงและสายถุงเป็นสีเหลืองดอกคูนเช่นกัน ด้านหน้าส่วนกลางถุงเป็นข้อความ “๙ (ปี) สู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ตัวอักษรสีเหลืองทอง

โดย ดร.สมรักษ์ สหพงศ์