สูจิบัตร 9 (ปี) สู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 25 ธันวาคม 2560 ข้างล่างเป็นตราคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        สูจิบัตรนี้ จัดทำขึ้นในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. เวลา 8.30 - 10.30 น.  สูจิบัตรทำจากกระดาษอาร์ตมันแข็ง รูปแบบเป็นกระดาษ A4  พับเป็น 6 พับ หน้าและหลัง รวมเป็น 12 ตอน  แต่ละตอนกว้าง  13.5 เซนติเมตร สูง 29.5 เซนติเมตร หน้าปกมีคำว่า สูจิบัตร อยู่ในกรอบสีเหลืองเข้ม และมีข้อความว่า ๙ (ปี) สู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 25 ธันวาคม 2560 ส่วนล่างสุดเป็นตราคณะฯ แต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี้
        ตอนที่ 1 - 2   เป็นกำหนดการ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์   และเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงสถาบันฯ ผู้รับเสด็จมีดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ สภามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์    และ คำกล่าว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
        ตอนที่ 3 - 6 เป็นหัวข้อต่างๆ คือ  1.จุดเริ่มต้น 2. โครงการการใช้ที่ดินที่ราชพัสดุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรราการ 3. วัตถุประสงค์โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 4. ผังแม่บท 5. โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 6. เพิ่มศักยภาพด้านการจัดการศึกษา และ7. ด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ในแต่ละหัวข้อประกอบด้วยรูปต่างๆ  เช่น รูปคณะฯ ทำงานร่วมกับสำนักพระราชวัง รูปพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ จำนวน 291-3-81 ไร่ รูป Master plan ของสถาบัน (รวมถึงอาคารที่จะก่อสร้าง เช่น ศูนย์อาหาร อาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย และอาคารกายวิภาคศาสตร์ทางคลินิก) เป็นต้น
        ตอนที่ 7 – 11  เป็นรายนามคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมงานพิธีเปิดสถาบันฯ  และมูลนิธิรามาธิบดี