สูจิบัตรพิธีเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และร้านภูฟ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

       
สูจิบัตรพิธีเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และร้านภูฟ้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 

        สูจิบัตรเป็นสีม่วง หน้าปกเป็นรูปโถงอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งอยู่ด้านหน้าของทางเข้า อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ด้านหลังพื้นปกเป็นสีม่วงและมีตราคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ตรงกลางปก มีความกว้าง 15 เซนติเมตร ความสูง 21 เซนติเมตร จำนวน 14 หน้า และมีรูปดอกม่วงเทพรัตน์อยู่ส่วนล่างหน้าด้านในของเล่มทุกหน้า ทำด้วยกระดาษอาร์ตแข็งทั้งเล่ม
        เนื้อหาภายในเป็นที่มาของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ พร้อมด้วยกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และร้านภูฟ้าเริ่มเวลา 16.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้ารับเสด็จพร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เลิศฤทธิ์ จงมั่นคงชีพ ผู้อำนวยการโครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เฝ้ารับเสด็จ พิธีการมีจนถึงเวลา 20.00 น. เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่ง
        ส่วนสุดท้ายของสูจิบัตร เป็นรายนามคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการเตรียมงานฯ  ด้านในของปก เป็นที่มาของร้านภูฟ้าจากภูมิปัญญาแผ่นดินสู่การทำกิน เพื่อพอเพียง