อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์


  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 

          อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพื้นที่การให้บริการ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกตึกชัย เขตราชเทวี โดยดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่สมัยที่ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541) จนถึงสมัยการดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีของศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิต เป็นคณบดี (พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2548) โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ก่อสร้างอาคาร 9 ชั้น ซึ่งสูงกว่าที่ทางราชการกำหนดไว้ให้สูงเพียง 4 ชั้น และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ใน พ.ศ. 2554 อาคารถูกสร้างบนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 99.86  ตารางวา เป็นอาคารสูง 9 ชั้น และพื้นที่จอดรถชั้นใต้ดิน 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 99,553 ตารางเมตร เป็นอาคารที่มุ่งเน้นการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นหลัก มีห้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอกจำนวน 280 ห้อง ห้องพักผู้ป่วยใน 283 ห้อง ห้องผ่าตัด 12 ห้อง ห้องรักษาผู้ป่วยวิกฤต 22 ห้อง เตียงรักษาทารกแรกเกิดวิกฤต 32 เตียง เตียงบำบัดระยะสั้นและเคมีบำบัดรวม 40 เตียง และส่วนบริการอื่นๆ