You are here

อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


  อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 

        อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อพ.ศ. 2512 เป็นเพียงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามาธิบดีให้การดูแลแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน มีห้องว่างโล่งเพื่อสะดวกต่อการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน หอสังเกตุอาการ 5 เตียง ห้องแยกโรคติดเชื้อ 2 เตียง และห้องผ่าตัดเล็ก 2 ห้อง เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีจำนวนมากขึ้นจึงได้มีการสร้างอาคารปัจจุบันพยาบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ภายในอาคารปัจจุบันอาคารนี้ประกอบด้วย ห้องฉุกเฉินรวมทั้งหอสังเกตุอาการ ผู้ป่วยชาย หญิงและเด็กจำนวน 42 เตียง ถึงกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้จัดสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปี พ.ศ.2552 และได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com