ตราสัญลักษณ์ “ร”


 

        ตราสัญลักษณ์  “ร”  มีที่มาจากการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ของคณะฯ ขึ้นในสมัยที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ เป็นคณบดี และในสมัยนั้น คณะฯ ใช้ตราของมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 (เดิมใช้ตราของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) ผิดกับโรงพยาบาลศิริราช ที่มีตราสัญลักษณ์เป็นของตัวเอง (รูปพญานาคขดเป็นตัวอักษร “ศ” และงูพันไม้เท้าภายใต้มหาพิชัยมงกุฎ ออกแบบ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์)  ทางคณะฯ จึงได้แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมมาตร แก้วโรจน์ (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ของคณะฯ โดยมีหลักเกณฑ์ ว่าต้องเป็นตราที่แสดงถึงความเป็นคณะแพทย์สมัยใหม่ที่มีความเป็นวิชาการและจรรโลงวัฒนธรรมไทย คณะฯ ต้องจัดประกวดถึง 2 ครั้ง เนื่องจากตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศในการประกวดครั้งแรกไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ จึงได้จัดการประกวดใหม่อีกครั้งซึ่งผู้ชนะเลิศในการประกวดตราสัญลักษณ์รามาธิบดี คือ นายสุรพล  แสงโสภิต (เปลี่ยนชื่อเป็นวนัปติ ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยภาพพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา) ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 20,000 บาท โดยออกแบบตราสัญลักษณ์เป็นรูปตัว “ร” ซึ่งหมายถึง “รามาธิบดี” อยู่ในรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ บ่งบอกถึงความเป็นไทย และมียอดแหลมแสดงถึงความรุ่งโรจน์ โดดเด่น สูงสง่า ได้กำหนดให้ตัว “ร” ใช้สีน้ำเงินฟ้าแสดงถึงความสงบ ความสดใส ความมั่นคง ความมีน้ำใจ และบริเวณยอดปลายแหลมคล้ายยอดช่อฟ้าสีชมพูแดงแสดงถึงความสดชื่น อ่อนหวานและความสุข ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯได้รับรองตราสัญลักษณ์นี้ในการประชุมครั้งที่ 10/2540  วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540  ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2541  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541  ได้มีการพิจารณาสีตราสัญลักษณ์รามาธิบดีใหม่ โดยให้ผู้ชนะเลิศไปทำตัวอย่างตราสัญลักษณ์จากสามสี คือ สีน้ำเงินยอดเทา สีน้ำเงินยอดชมพู และสีน้ำเงินยอดทอง ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยเสียงส่วนใหญ่มีมติให้เลือกสีน้ำเงินยอดเทาเป็นสีตราสัญลักษณ์รามาธิบดี สัญลักษณ์นี้ในการต่อมาในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21/2541

        จากนั้นตราสัญลักษณ์ “รามาธิบดี” ที่เป็นรูปตัวอักษร “ร” เป็นที่แพร่หลายใช้งานกันโดยทั่วไปในคณะฯ ไม่ได้ควบคุมให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน มีการนำไปใช้โดยหน่วยงานต่างๆ ประดิษฐ์ตกแต่งสีขึ้นมาเอง เช่น เสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ปี 4 - 5 จะใช้สีเขียวล้วน เสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ปี 6 ใช้สีแดงล้วน (เริ่มมีการปักตราสัญลักษณ์รามาธิบดี บนอกเสื้อครั้งแรกใน Extern รุ่น 34 ปีการศึกษา 2546) เสื้อกาวน์อาจารย์ใช้สีเขียวยอดทอง เป็นต้น  จนในที่สุดเมื่อคณะฯ มีความต้องการ Rebranding ตราสัญลักษณ์และต้องการสร้างความเป็น Unity ขึ้นมาใหม่ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนสีตราสัญลักษณ์ทั้งหมด (เป็นช่วงเวลาเดียวกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องการสร้างตราสัญลักษณ์ให้มหิดลเป็นหนึ่งเดียวกันตามนโยบายมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในร้อยของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกภายใน 4 ปี ตามหนังสือเลขที่ ปชส. 257/2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552) โดยกำหนดให้ตราสัญลักษณ์ที่ใช้กันในปัจจุบันจะมี 2 ตรา คือ ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีชื่อคณะฯ บนริบบิ้น และมีเลข 2508 ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นปี พ.ศ. ที่มีพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งคณะฯ ปรากฏอยู่ในช่วงรอยพับของริบบิ้นทั้งสองด้าน ใช้กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512  ตราสัญลักษณ์นี้จะใช้อย่างเป็นทางการและในโอกาสที่ติดต่อกับภายนอกคณะฯ (ดูสีได้จากตราบนเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ปี 4  ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป) ส่วนตราสัญลักษณ์รามาธิบดีนั้นได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินธงชาติยอดสีชมพูแดงทับทิมสยาม มีชื่อคณะฯ อยู่ด้านใต้ ใช้ในกิจการภายในคณะฯ และเสื้อที่บุคลากรภายในคณะฯ จัดทำขึ้น

 

ตรา “ร”  ที่ปรากฏ บนวัตถุต่างๆ

นายสุรพล(วนัปติ)  แสงโสภิต   ผู้ชนะการออกแบบ

 

การจำลองขั้นตอนการออกแบบตัว “ร”