You are here

กล้องถ่ายภาพ ของบริษัท Rolleiflex 3.5 F

 
ได้รับบริจาคจาก หน่วยภาพการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

 

       กล้องถ่ายภาพนี้บริษัท Rolleiflex 3.5 F ผลิตขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1960 เป็นกล้องแบบสองเลนส์ ได้รับความนิยมและจัดได้ว่ามีคุณภาพสูง ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอนุมัติให้จัดซื้อเข้ามาใช้ในการถ่ายภาพในแผนกหน่วยภาพการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา รวมถึงใช้ในการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะฯ ในสมัยแรกๆ เช่น พิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ และการแข่งขันกีฬา

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com