เครื่องบันทึกเสียงม้วนใหญ่ (Reel)


  เครื่องบันทึกเสียงม้วนใหญ่ (Reel)

 
  เครื่องบันทึกเสียงม้วนใหญ่ (Reel)

 

 

        เครื่องบันทึกเสียง (Reel) ที่ได้รับมอบจากงานโสตทัศนศึกษานี้ ผลิตโดยบริษัท TASCAM 160010  รหัสครุภัณฑ์ 05-05-87-30 (130300000336) เป็นเครื่องบันทึกเสียงขนาดใหญ่ ใช้สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียง โดยบันทึกข้อมูลภายนอก (External Storage Devices) แรกเริ่มใช้งานที่หน่วยภาพทางการแพทย์  เครื่องบันทึกเสียงรุ่นนี้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบอนาล็อก สามารถบันทึกและเล่นเสียงได้ สาเหตุที่ต้องมีการจัดหาเครื่องบันทึกเสียงไว้ที่ภาควิชาพยาธิวิทยา เพราะในสมัยแรกเริ่มการเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ทางภาควิชาพยาธิวิทยา รับหน้าที่ให้บริการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ  เช่น การถ่ายภาพ  การเขียนภาพ การบันทึกเสียง สำหรับการเรียน การสอน และการวินิจฉัยโรค  เป็นต้น โดยมีคุณชื่นอารมณ์  ธาราวาสน์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) เป็นผู้ใช้งานเครื่องนี้  ต่อมาภายหลังได้มีการจัดตั้งงานโสตทัศนศึกษาอย่างเป็นทางการ บริการดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของงานโสตทัศนศึกษา  โดยในปี พ.ศ. 2535  เครื่องบันทึกเสียงนี้ถูกโอนครุภัณฑ์จากภาควิชาพยาธิวิทยาให้งานโสตทัศนศึกษา และคุณชื่นอารมณ์  ธาราวาสน์ ซึ่งโอนย้ายมาทำงานที่งานโสตทัศนศึกษาก็ยังใช้งานเครื่องนี้เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ เหมือนเดิม  มีการปรับใช้งานโดยผสมผสานระหว่างระบบอนาล็อกกับดิจิตอล จนในปี พ.ศ. 2563 ทางงานโสตทัศนศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานและสถานที่  จึงได้มอบเครื่องบันทึกเสียงและอุปกณ์บางส่วนทางด้านโสตทัศน์ให้แก่หน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี  เพื่ออนุรักษ์และเป็นประโยชน์ต่อชาวรามาธิบดีได้ชื่นชมและภูมิใจ ในการทำงานต่อไป