๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๘ วันพระราชทานนาม“รามาธิบดี” แก่ คณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่ พญาไท มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์