โครงการฟาร์มสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์


ชื่อกิจกรรม/โครงการ  โครงการฟาร์มสร้างสุขภาพด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
ที่มาและความสำคัญ คณะฯ ต้องการออกแบบระบบอาหารสุขภาพในระดับองค์กร (Organization-supported Agriculture System) ที่มีการประสานความเชื่อมโยงกันแบบสามฝ่าย (ผู้ผลิต ผู้บริโภค และระบบตลาด) เพื่อให้เติบโตไปด้วยกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน รวมถึงนำระบบไปชยายผลไปยังภาคีเครือข่ายอื่น
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม / โครงการ ปี 2555 - ปัจจุบัน
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ รังสิต คลอง 13
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงโมเดลต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กรที่ครบวงจร ทั้งเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และการจำหน่ายผลผลิต
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม / โครงการ  
กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ระดับความร่วมมือ ประเทศ
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม เป็นแหล่งหรือศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างเครือข่ายส่งเสริมให้ชุมชนและเกษตรกรรอบพื้นที่
Web link อ้างอิงผลการดำเนินงาน https://med.mahidol.ac.th/green/th/project/rama-healthyfarm
  https://med.mahidol.ac.th/healthpromo/th/project/12132013-1148-th
  https://www.facebook.com/Rama-HealthyFarm-627831770589951/
SDG goal ที่เกี่ยวข้อง 3