บุคลากร

หัวหน้างานนโยบายและแผน
alt
คุณสุนิสา ไวยเจริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานนโยบายและแผน
โทร. : 02-201-1976
 
หน่วยแผนงาน
alt
คุณเบญจมาพร วังพลับ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. : 02-201-0102
 
alt
คุณกิติยา กิติวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. : 02-201-2767
 
alt
คุณสมฤดี ตั้งความดี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. : 02-201-1264
 
alt
คุณอิชชญา สมศักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. : 02-201-1264
 
หน่วยงบประมาณ
alt
คุณปราณี ป้อมสุด
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. : 02-201-2765
 
alt
คุณตวงพร กล่ำคำ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. : 02-201-0023
 
alt
คุณวิไลวรรณ ตลอดไธสง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. : 02-201-0023
 
alt
คุณพรทิวา ปานเพชร์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. : 02-201-2765
 
พัฒนาโปรแกรม
alt
คุณรัศมี แก้ววังอ้อ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. : 02-201-0102
 
alt
คุณพัฒนชัย กลั่นประโคน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
โทร. : 02-201-0023
 
หน่วยบริหารงานธุรการ
alt
คุณวราภรณ์ พุ่มเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. : 02-201-1266
 
alt
คุณพิชชาภา เพ็ชรรัก
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร. : 02-201-1266
 
งานนโยบายและแผน สถาบันราชสุดา
alt
คุณศริวัลย์ ไพบูลย์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. : 02-889-5315 ต่อ 1219