You are here

กราบสักการะพระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2565

 
     คุณพัชรี ภูรีนันทนิมิต รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ เข้ากราบสักการะพระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2565
     เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล