You are here

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

 
 
 

 

 

ชั้นปีที่1

เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

เรียนวิชาความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ต่อในชั้นพรีคลินิกและคลินิก รวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เช่น สุขภาวะร่วมสมัย เทคนิคการเรียนรู้ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ชั้นปีที่ 2 – 3

เรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เรียนวิชาการแพทย์ที่สำคัญ โดยมีรูปแบบการเรียนที่สอดคล้องไปกับการเรียนในชั้นคลินิก นักศึกษาแพทย์ จะมีการเรียนชั้นพรีคลินิกที่ได้ไปสัมผัสกับสถานการณ์จริง ได้เรียนรู้การทำงานของชั้นคลินิก และได้มีโอกาส สัมผัสคนไข้เร็วขึ้น

ชั้นปีที่ 4

เรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

การเรียนในชั้นคลินิกปีแรก มีการเรียนการสอนโรคและภาวะที่พบได้บ่อย โดยมีการเรียนที่บูรณาการ แต่ละภาควิชา ทำให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม มีโอกาสได้ออกตรวจผู้ป่วยนอก ซึ่งจะเป็นผู้ป่วยประจำ ของนักศึกษาแพทย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด

ชั้นปีที่ 5

เรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ได้เรียนรู้การรักษาของโรคที่ซับซ้อนหรือจำเพาะมากขึ้น เช่น การดูแลทารกแรกเกิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และมีรายวิชาเลือกเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความถนัดและสนใจ

ชั้นปีที่ 6

เรียนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลสมทบ

ในการเรียนชั้นคลินิกปีสุดท้าย นักศึกษาแพทย์ จะได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงอย่างเข้มข้นก่อนที่จะจบเป็นแพทย์อย่างสมบูรณ์ โดยนอกจากเรียนในโรงพยาบาลรามาธิบดีทั้งสองวิทยาเขต ยังได้ประสบการณ์ในการออกไปเรียนและทำงานที่โรงพยาบาลสมทบซึ่งเป็นโรงพยาบาลจังหวัดขนาดใหญ่


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรปกติ)

  • ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท* รวมทั้งหมด 12 ภาคการศึกษา 

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบรายภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย)

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 -6 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบรายปี (ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายตลอดทั้งปีการศึกษา)  โดยชำระครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น

หมายเหตุ * เป็นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

 

 RAMA by D