National Geographic

                                                                                                 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ชื่อนิตยสาร  National Geographic 
 

ฉบับที่  230  กันยายน   2563

เรื่องจากปก

 มนุษย์กับหุ่นยนต์ จักรกลที่ฉลาดขึ้นทุกที จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงหรือ