National Geographic

                                                                                                 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ชื่อนิตยสาร  National Geographic 
 

 

ฉบับที่ 223  กุมภาพันธ์  2563         
  

เรื่องจากปก

  ปฏิวัตินิยามใหม่ ความงาม อ้วน ผอม ผิวสี ตาชั้นเดียว หรือข้ามเพศ

      ล้วนสวยได้ เมื่อค่านิยมความงามเปิดกว้าง                 
 โคลทิลดา เรือค้าทาส ลำสุดท้าย
 ตะลุยป่าซาปา ตามหาเครื่องเทศในตำนาน