รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจรของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ