เวชศาสตร์เขตเมืองเพื่อเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร = Urban medicine for BKK health area