การพยาบาลผู้บาดเจ็บ : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 = Trauma nursing : 1st revision