EndNoteX9

Download : ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNoteX9

ได้ ที่นี่ เลือกที่ Application

How to Setting : ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรม

for Mac และ for Windows

ลงทะเบียนเพื่อฝึกอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ได้โดย คลิกที่นี่


 ฐานข้อมูลแนะนำ ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม EndNote

  ฐานข้อมูลฟรี

บริการบทความวารสารฟรีมากกว่า 12 ล้านรายการ ในฐานข้อมูล MEDLINE ย้อนหลังไปถึงปี 1960 ครอบคลุมวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ การแพทย์มากกว่า 10,000 ชื่อ


  ฐานข้อมูลฟรี

 


 เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลจากวารสารฉบับบเต็ม ด้านพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า 500 ชื่อ ย้อนหลังถึงปี 1937 มีบทคัดย่อมากกว่า 800,000 รายการ จากวารสารในสาขาดังกล่าวได้มากกว่า 1,600 ชื่อ


 เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกและปริญญาโทของ สหรัฐอเมริกา จำนวกว่า 1.6 ล้านรายการ (Entries) มี Preview ของวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน เฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

 บอกรับโดย...สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครอบคลุมวารสารฉบับเต็มในสหสาขาวิชามากกว่า 2,000 รายการ โดยมีวารสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ วิทยาศาสตร์ชีวภาพมากกว่า 1,000 ชื่อ