Thai-UK World -class University Consortium

เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการ Thai-UK World -class University Consortium ซึ่งเป็นโครงการจับคู่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรเพื่อยกระดับ Learning, Research, Innovation ในรูปแบบ Virtual

 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจะต้องเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการของ BC และ อว. โดย Submit Joint Project Proposal พร้อมเอกสารประกอบการสมัครและนำส่งตรงไปยัง BC ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 (ก่อนเวลา 17.00 น.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธิดาพร 065-929-0458 หรืออีเมล์ thidaporn.wareenin@britishcouncil.or.th โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์

 

*กรณีส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมรวมถึงคำใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ(รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร หากส่วนงานเสนอการเยือนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ) โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่เกินโครงการละ 200,000 บาท รายละเอียดโปรดติดต่อ กองวิเทศสัมพันธ์ โทร. 02-849-6231-3