เทคนิค(technical) การเลือกใช้ COVER ALL อย่างปลอดภัยและเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19