การยกและเคลื่อนย้ายตามหลัก PHTLS

การยกและเคลื่อนย้ายตามหลัก PHTLS

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น 

ณ ห้องประชุม Board Room

ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

            เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 โดยสอนการยกและเคลื่อนย้ายตามหลัก PHTLS ดูแล้วน้องๆ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 สนุกกว่านั่งเรียน Lecture