Medical Student Admissions: A New English Track Included

Requirements: tests on biology, chemistry, and mathematics or physics if International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ≥ A, else SAT II ≥ 650, or International Baccalaureate (IB) Standard Level ≥ 6 ; IBT TOEFL ≥ 80 or  IELTS ≥ 6.5 ; BMAT
 
Application period: September 1 - 30, 2016 at http://www3.ra.mahidol.ac.th/education

 

(Update 13/07/59)

          เพื่อให้บุคคลผู้มีความสนใจสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโดยคณะฯ ปีการศึกษา 2560 ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลการเรียนของตนเอง   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอแก้ไขคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย เกี่ยวกับคะแนนรายวิชา (ก) เคมี (ข) ชีววิทยา (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์  ดังนี้ 

ข้อความเดิม แก้ไขเป็น
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
       1.1.1 ระบบโรงเรียนปกติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร >3.50 และมีคะแนนรายวิชาของชั้นปีท้ายสุด เท่ากับ 4.0 ใน 3 รายวิชา ได้แก่
(ก) เคมี  (ข) ชีววิทยา และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ 
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
       1.1.1 ระบบโรงเรียนปกติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร > 3.50  และมีคะแนนรายวิชาของภาคเรียนล่าสุด มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) เคมี  (ข) ชีววิทยา และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ 

 

          ทั้งนี้ รายละเอียด อื่นๆ ถือตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์        โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบบรับตรงโดยคณะฯปีการศึกษา 2560  ฉบับที่ 1

 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

 

 

การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปีการศึกษา 2560

***************************************************

               คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการรับนักศึกษาแพทย์ จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบรับตรง กสพท. ระบบมหิดลรับตรง และระบบรับตรงโดยคณะฯ ปีการศึกษา2560 เป็นปีมหามงคลที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะดำเนินการรับนักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  รุ่นแรกมาเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน  แหล่งฝึกปฏิบัติงานหลักตลอดหลักสูตร  นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จะรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญา เท่ากันทุกประการ

รายละเอียดการดำเนินการรับนักศึกษาแพทย์

1.ระบบรับตรง  กสพท.

รหัส 06 จำนวนแผนการรับ รหัส 07 จำนวนแผนการรับ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 148
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
20
หมายเหตุ     สมัครระบบ Online Website กสพท. www9.si.mahidol.ac.th รับสมัคร วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559 ดำเนินการตามประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  และ เภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

2.ระบบมหิดลรับตรง ดำเนินการในระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท 

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนแผนการรับ หมายเหตุ
1. โควตาวิทยาเขต  

สมัครระบบ online  ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ในระบบรับตรง  
(มหิดลเพื่อชาวชนบท ) Website :

http://www.mahidol.ac.th/directadmission/ 

เข้า เมนูสมัครออนไลน์ เลือก มหิดลเพื่อชาวชนบทรับสมัคร
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559

     -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ /
ตรวจร่างกายจำนวนไม่เกิน 2 เท่า ของจำนวนที่จะรับสำหรับโควตา
แต่ละประเภท  

     -จำนวนการรับในแต่ละโควตา หากนักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์
ที่กำหนด คณะฯ ไม่พิจารณาเพิ่ม /โยก จำนวนการรับ ในโควตาอื่นแทน   

1.1 กลุ่มกาญจนบุรี 3
1.2 กลุ่มนครสวรรค์ 3
1.3 กลุ่มอำนาจเจริญ 1
2. โควตาพื้นที่  
2.1 โรงเรียนในพื้นที่  จังหวัดสมุทรปราการ 2
3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น  
3.1 ด้านกีฬา 1
3.2 ด้านศิลป 1
4. โครงการพิเศษ  
4.1 โครงการรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1
  รวม 12

 

3. ระบบรับตรงโดยคณะฯ

  จำนวนแผนการรับ หมายเหตุ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 20
สมัครระบบ online  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Website :
http://www3.ra.mahidol.ac.th/education/
รับสมัคร วันที่ 1 – 30 กันยายน 2559

 

 

 

 

ข้อมูลการรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2560

ประเภท /
ระบบการรับ / กิจกรรม
ระบบมหิดลรับตรง ระบบรับตรงโดยคณะฯ ระบบรับตรง กสพท.

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปีการศึกษา 2559 
โควตาวิทยาเขต , พื้นที่
และโครงการพิเศษ
ตามที่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี /
มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
 
1.ระบบโรงเรียนปกติ
    เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร >3.50 และมีคะแนนรายวิชาของภาคเรียนล่าสุดมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) เคมี  (ข) ชีววิทยา และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ หรือ
2.ระบบโรงเรียนนานาชาติ 
   เป็นผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ > 3.50 หรือเทียบเท่า และมีเกรด       ในวิชา Biology, Chemistry และ Physics หรือ Mathematics ไม่ต่ำกว่า A 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ หลักสูตรอื่นเทียบเท่า    
ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2559 และ
คาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560  
และที่กำหนด ตามประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1 
ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ เภสัชศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรง
(Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย
 
มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ≥ 3.00
หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการเทียบความรู้จากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และมีผลการสอบวุฒิที่เทียบความรู้เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics ตามเกณฑ์
ต่อไปนี้
• International General Certificate of
  Secondary Education (IGCSE) 
  ทั้ง 3 รายวิชา ไม่ต่ำกว่า A 
  หรือ 
 
• ผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา 
  ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 
  หรือ 
 
• ผลการสอบ International        
  Baccalaureate (IB) Standard Level
  ทั้ง 3 รายวิชาไม่ต่ำกว่า 6 
 
คุณสมบัติเฉพาะ ตามระเบียบการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบมหิดลรับตรง
ปีการศึกษา 2560
(มหิดลเพื่อชาวชนบท /โควตาวิทยาเขต พื้นที่ และโครงการพิเศษคณะแพทยศาสตร์        โรงพยาบาลรามาธิบดี)
1.จะต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ  
TOEFL แบบ IBT (Internet based test) ≥ 80  คะแนน  หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ  IELTS  (Academic modules) ≥ 6.5 ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2  ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยยื่นผลสอบภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 
 
2. จะต้องมีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยยื่นผลสอบภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 
 
จำนวนรับ 12 คน 20 คน 148 คน
การรับสมัคร Online
Website มหาวิทยาลัยมหิดล   http://www.mahidol.ac.th/
directadmission/
 เข้าเมนูสมัครออนไลน์
เลือก มหิดลเพื่อชาวชนบท
Website  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
http://www3.ra.mahidol.ac.th
/education/
Website กสพท.
www9.si.mahidol.ac.th
  1 - 30 กันยายน 2559 1 - 30 กันยายน 2559 1 – 31 สิงหาคม 2559
ค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบ
700.00 บาท 2,000.00 บาท 800.00 บาท
วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 
ไม่มีการสอบข้อเขียน 
แต่ผู้สมัคร ต้องมีผลสอบ BMAT 
ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี 
นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 
(วิชาเฉพาะ)
และสอบวิชาสามัญ ของ สทศ.
ตามเวลาที่ สทศ.กำหนด
วิชาที่สอบ
สอบวิชาสามัญ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
( เคมี ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์  ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป ) 
BMAT 2016 
การสมัคร วันที่ 1-28 กันยายน2559 
สอบวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผล 25 พฤศจิกายน 2559
สมัครด้วยตนเองได้ที่
สามารถใช้ผลสอบย้อนหลัง 2 ปี
(ปีพ.ศ.2557ป็นต้นไป)
สอบวิชาเฉพาะ กสพท. 
ทดสอบศักยภาพการเรียนรู้ความสามารถ
ในการจับใจความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการประเมิน
แนวคิดทางจริยธรรม
แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30  
ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40และคะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60ตามลำดับคะแนนรวม
และ สอบวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ.
ตามวันที่ สทศ. กำหนด 

( วิชาสอบตามที่ กสพท.ประกาศ )
สัดส่วน/น้ำหนักคะแนนตามที่ กสพท.ประกาศ
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ /
ตรวจร่างกาย 
8 ธันวาคม 2559  15 ธันวาคม 2559
รอบที่ 1 :14 มีนาคม 2560
รอบที่ 2 : 31 มีนาคม 2560 (ถ้ามี) 
ส่งแบบตอบรับ
การสอบสัมภาษณ์ และหลักฐาน
การสมัครสอบ
8 - 13 ธันวาคม 2559 15 – 19 ธันวาคม 2559 -
ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ 16 ธันวาคม 2559 20 - 23 ธันวาคม 2559
รอบที่ 1 :18 มีนาคม 2560 
รอบที่ 2 : 6 เมษายน 2560   (ถ้ามี)
ตรวจร่างกาย
รอบที่ 1 :19 มีนาคม 2560
รอบที่ 2 : 6 เมษายน 2560   (ถ้ามี)
สอบสัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 2559
รอบที่ 1 :21-22  มีนาคม2560
รอบที่ 2 :7 เมษายน 2560   (ถ้ามี)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทาง website
13 มกราคม 2560
30 ธันวาคม  2559
รอบที่ 1 :29 มีนาคม 2560
รอบที่ 2 :12 เมษายน2560   (ถ้ามี)
       และ http://med.mahidol.ac.th
กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ 13 – 16  มกราคม  2560 ที่ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/ แจ้งอีกครั้ง
ชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา
17 – 19  มกราคม  2560
Download ใบรับรองชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ 
ชำระเงินตามจำนวนในใบ invoice ที่ ธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
** หากไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
แจ้งอีกครั้ง
ส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ระบบ รับตรง กสพท. 3 มีนาคม 2560 -
กระบวนการ Clearing house 
ของ สอท.
- - 25 - 28 เมษายน 2560
ส่งผลการศึกษา ตามเกณฑ์
ที่กำหนด
ภายใน 19 เมษายน 2560 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ภายในเดือนพฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวมทุกระบบ
9 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณวันที่ 14 สิงหาคม  2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ของ คณะฯ
ประมาณวันที่ 16 สิงหาคม  2560
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560
มหาวิทยาลัยมหิดล
21 สิงหาคม  2560

 

หมายเหตุ     

           1. กำหนดการดำเนินงานต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  กรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัดด้วย     

 2. ผู้ที่คณะฯ ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย  ต้องเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ที่คณะฯ กำหนดอย่างครบถ้วน จึงจะมีสิทธิ์รับการพิจารณา

              เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
 

                    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่     หน่วยบริการการศึกษา  งานแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 

                                                                    โทรศัพท์ 02-2011289 ,  02-2012268 , 02-2011053  หรือ

                                                                     E-mail : orapan.cha@mahidol.ac.th

เอกสารแนบ

1. การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ปีการศึกษา 2560 

2. ข้อมูลการรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560            (ฉบับแก้ไข ) 13 กรกฎาคม 2559

        3. รายละเอียดฉบับแก้ไข