วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 

 

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 

ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.15 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 โซน A อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนเมธ เตชะแสนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี คุณกิตติชัย ยืนยง

ผู้อำนวยการเขต บริษัท RFS รวมถึง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เข้าร่วมพิธีด้วย