ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราวคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันสงกรานต์ วันหยุดราชการ และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ