ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่และวันหยุดราชการ